فریزر صندوقی -86 درجه

فریزر صندوقی 86- درجه قابل استفاده برای بیمارستانها و آزمایشگاه‌ها محصول شركت Vestfrost Denmark