اطوی غلطكی

اطوی غلطكی قابلیت تا زدن اتوماتیك - عرض 4200 سانتی متر - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux France مدل : IC448 series

بیشتر

اطوی غلطكی

اطوی غلطكی قابلیت تا زدن اتوماتیك - عرض 3170 سانتی متر - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux France مدل : IC448 series

بیشتر

اطوی غلطكی

اطوی غلطكی عرض 2065 سانتی متر - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux France مدل : IC433 series

بیشتر

اطوی غلطكی

اطوی غلطكی عرض 1650 سانتی متر - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux France مدل : IB423 series

بیشتر