لاندری

لاندری - لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 110 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WPB41100H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 90 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WPB4900H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 70 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WPB4700H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 65 كیلوگرم دو قلو- قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WSB4650H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 50 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WSB4500H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 35 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WSB4350H

بیشتر

لاندری

شستشوی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 23 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WSB4250H

بیشتر