سرخ كن صنعتی دین

1 خانه 18 لیتر - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Dean Usa ابعاد: 39x74x119
 

بیشتر

سرخ كن صنعتی امپریال

1 خانه 25-20 لیتر - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Imperial Usa    مدل: IFS-40     ابعاد: 39x74x119

بیشتر

سرخ كن صنعتی 1 خانه

1 خانه قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy ابعاد:40x90x85

بیشتر

سرخ كن صنعتی 1 خانه

1 خانه 23 لیتر اتوماتیك آسانسور دار - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy ابعاد: 40x90x85

بیشتر

سرخ كن صنعتی 1 خانه

1 خانه 23 لیتر كنترل الكترونیكی - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy ابعاد: 40x90x85

بیشتر

سرخ كن صنعتی 1 خانه

1 خانه 23 لیتر - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy ابعاد: 40x90x85

بیشتر

سرخ كن صنعتی 1 خانه

1 خانه 15 لیتر - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy ابعاد: 40x90x85

بیشتر

سرخ كن صنعتی 2 خانه

2 خانه قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Lotus Italy ابعاد:80x90x85
 

بیشتر

سرخ كن صنعتی 2 خانه

2 خانه 36 لیتر - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy ابعاد: 80x90x85

بیشتر

سرخ كن صنعتی 2 خانه

2 خانه 30 لیتر - قابل استفاده برای آشپزخانه هتل‌ها، رستورانها، فست فودها، بیمارستانها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Italy ابعاد: 80x90x85

بیشتر