لاندری

لباسشویی صنعتی - Super Spin - ظرفیت 35 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4330S

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - Super Spin - ظرفیت 28 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4250S

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - Super Spin - ظرفیت 20 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4180S

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - Super Spin - ظرفیت 14 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4130S

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - Super Spin - ظرفیت 11 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4105S

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - Normal Spin - ظرفیت 35 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4330N

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - Normal Spin - ظرفیت 28 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4250N

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - Normal Spin - ظرفیت 20 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4180N

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - Normal Spin - ظرفیت 14 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4130N

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی -Normal Spin - ظرفیت 11 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4105N

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - High Spin - ظرفیت 120 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W41100H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - High Spin ظرفیت 90 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4850H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - High Spin - ظرفیت 65 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4600H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - High Spin - ظرفیت 45 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4400H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - High Spin - ظرفیت 33 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4300H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - High Spin - ظرفیت 27 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4240H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - High Spin - ظرفیت 20 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4180H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - Extra Spin - ظرفیت 65 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4600X

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - Extra Spin - ظرفیت 35 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4350X

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - Extra Spin - ظرفیت 28 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : W4280X

بیشتر

لاندری

خشك كن صنعتی - ظرفیت 65 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : T41200

بیشتر

لاندری

خشك كن صنعتی - ظرفیت 45 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : T4900

بیشتر

لاندری

خشك كن صنعتی - ظرفیت 35 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : T4650

بیشتر

لاندری

خشك كن صنعتی - ظرفیت 29 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : T4530

بیشتر

لاندری

خشك كن ظرفیت 17 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : T4350

بیشتر

لاندری

خشك كن صنعتی - ظرفیت 13 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : T4290

بیشتر

لاندری

خشك كن صنعتی - ظرفیت 12 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل : T4250

بیشتر

لاندری

لاندری - لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 110 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WPB41100H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 90 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WPB4900H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 70 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WPB4700H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 65 كیلوگرم دو قلو- قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WSB4650H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 50 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WSB4500H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 35 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WSB4350H

بیشتر

لاندری

شستشوی صنعتی - البسه عفونی 2 طرفه - ظرفیت 23 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها و مراكز درمانی محصول شركت Electrolux France مدل : WSB4250H

بیشتر

لاندری

لباسشویی صنعتی خشك كن دار - ظرفیت 12 كیلوگرم - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux Sweden مدل :

بیشتر

اطوی غلطكی

اطوی غلطكی قابلیت تا زدن اتوماتیك - عرض 4200 سانتی متر - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux France مدل : IC448 series

بیشتر

اطوی غلطكی

اطوی غلطكی قابلیت تا زدن اتوماتیك - عرض 3170 سانتی متر - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux France مدل : IC448 series

بیشتر

اطوی غلطكی

اطوی غلطكی عرض 2065 سانتی متر - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux France مدل : IC433 series

بیشتر

اطوی غلطكی

اطوی غلطكی عرض 1650 سانتی متر - قابل استفاده برای بیمارستا‌نها، مراكز درمانی، هتل‌ها و تالار‌های پذیرایی محصول شركت Electrolux France مدل : IB423 series

بیشتر