کامبی استیمر رشنال


حواس پنجگانه تنها سیستم پخت و پز که حس می کند، قدرت تشخیص دارد، پیش فرض می کند، از شما می آموزد و حتی با شما ارتباط برقرار می کند. پختن غذا نیاز به عشق، مهارت و تجربه دارد. سرآشپزها ایده های ناب خود را به کار می بندند تا مواد غذایی خام را به یک وعده ی غذا