یخچال و فریزر آزمایشگاهی با ابعادهای مختلف و بر مبنای نیازهای مختلف قابل ارائه هستند. مهترین تفاوت یخچال و فریزرهای آزمایشگاهی با موارد مشابه، دقت در میزان برودت و عدم تغییر دمای مورد نیاز است.